Všeobecné podmínky pronájmu a Ubytovací řád

Objednávku pronájmu provede nájemník, a to elektronickou poštou na e-mail pastvinychata@seznam.cz odesláním Předběžné rezervace se všemi povinnými náležitostmi.

Povinnými náležitostmi PŘEDBĚŽNÉ  REZERVACE jsou:

 • termín pronájmu
 • údaje o objednateli pronájmu (jméno, příjmení,   trvalé bydliště, tel. kontakt, email)
 • údaje o všech dalších ubytovaných

V objektu je 5 lůžek

REZERVACE  A  ZÁLOHA:

Po obdržení Předběžné rezervace se všemi náležitostmi je objednateli pronájmu (nájemníkovi) el. poštou odesláno Potvrzení rezervace s údaji pro platbu rezervačního poplatku a termínem pro zaplacení, současně mu bude zaslán Ubytovací řád  a  Provozní a všeobecné podmínky pronájmu.

Pro ZÁVAZNOU REZERVACI termínu(a vyznačení v kalendáři obsazenosti) požadujeme zálohu  ve výši 5000,-Kč .

Týdenní sazba za pronájem celého objektu je 14.990,- Kč.

Předběžnou rezervaci rušíme, pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu zaslaném v Potvrzení rezervace.

nejpozději při zahájení pronájmu požadujeme celou platbu předem, přičemž rezervační poplatek bude započten. (předem zaplacená záloha 5000,-Kč + 9.990,-Kč) .

V ceně není zahrnuto povlečení a ručníky, je nutné přivézt si vlastní.

Nájemné nezahrnuje spotřebovanou el. energii.

V nájemném není obsaženo pojištění. Za úrazy, poškození či krádež majetku, za odcizení zavazadel v době a místě pronájmu odpovídá nájemník, vyjma hmotné škody způsobené vyšší mocí (povodeň, hurikán atp.)
Proto se doporučuje nájemníkům uzavřít vhodné pojištění.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Při zrušení rezervace:

61 a více kalendářních dnů před nástupem je záloha vratná ve výši 50%,

60 a méně kalendářních dnů před nástupem je záloha nevratná.

Za okamžik odstoupení se považuje den doručení Oznámení o zrušení rezervace pronajímateli (písemně nebo el. poštou).

KAUCE:

Při převzetí objektu  složí nájemník zálohu na škody, tzv. kauci ve výši 5.000,- Kč. Kauce je po skončení pronájmu vratná v plné výši v případě, že nedojde ke škodě na zařízení nebo objektu způsobenou nájemníky. Přesáhne-li škoda výši zálohy, je nájemník povinen tuto škodu uhradit v plné výši na místě před odjezdem.

Odjezd nájemníků před dohodnutým termínem ukončení nájmu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby nájemného.

Nájemné a kauce jsou vyúčtovány v den příjezdu, v den odjezdu pak doplatek za spotřebovanou el. energii (podle odečtu elektroměru). Při ukončení nájmu je nájemník povinen uhradit v hotovosti částku za el. energii dle skutečné spotřeby a stavu elektroměru – sazba za 1kwh dle ceníku ČEZ pro rok 2023 (cca 6,50 Kč)……..při běžném využití chaty klienty vychází elektřina +/- do 500kč(tyden)

Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:

 1. nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen !!!!!
 2. dojde ke  svévolnému  zvýšení počtu osob během doby trvání pronájmu ( bez vědomí pronajímatele) !!!!! Hosté mohou přijímat návštěvy v objektu pouze s výslovným souhlasem pronajímatele.
 3. dojde k porušení podmínek Ubytovacího řádu

Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby.

Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během trvání nájmu za účelem kontroly dodržování podmínek nájemní smlouvy.

Pronájmy začínají v období letní převzetím objektu v den nástupu  v 14 hodin, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin. Mimo sezónu dle dohody.

Objednatel pronájmu odesláním Předběžné rezervace pronájmu stvrzuje, že s podmínkami Ubytovacího řádu a Všeobecnými a provozními podmínkami souhlasí a zavazuje se je respektovat.

U B Y T O V A C Í  Ř Á D ….. PASTVINY CHATA

 • při příjezdu se nájemníci prokazují platným dokladem totožnosti . Užívat pronajatou chatu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob!
 • Pronájmy začínají převzetím objektu v den nástupu v 14.00 hodin, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10.00 hodin
 • chata je předána pronajímatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, reklamace či poškození vybavení objektu je nutné ohlásit pronajímateli bez prodlení.
 • hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování) a odevzdat objekt včetně inventáře ve stejném stavu, v jakém jej převzali. Hosté jsou v den odjezdu povinni provést celkový úklid objektu, umýt nádobí, lednici i koupelnu. Pokud tak neučiní, pronajímatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.
 • bez výslovného souhlasu pronajímatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení apod.) Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení chaty proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravu proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny!
 • jiný než letní zahradní nábytek není dovoleno vynášet ven z chaty
 • v  celém  objektu  platí  PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ!!!
 • v objektu není dovoleno zapalovat svíčky ani jinak manipulovat s otevřeným ohněm .
 • rozdělávání malého ohně je povoleno pouze na vyhrazeném venkovním grilu a po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil .
 • hosté jsou povinni se v chatě přezouvat – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou!
 • před odchodem z objektu musí být vypnuté veškeré spotřebiče, vypnuté vodovodní kohouty, zavřena všechna okna, včetně střešních a zamčeny dveře
 • hosté jsou povinni během pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a třídit odpad, kontejnery na odpad jsou umístěny na veřejném prostranství cca 30 m za chatou
 • hosté jsou povinni vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid
 • parkovat je možno na pozemku  při hlavní příjezdové komunikaci  (jsou zde 2 parkovací místa)
 • psi ani jiná domácí zvířata (všech možných velikostí) NESMÍ být umístěna v prostorách chaty…..a to za žádných okolností!!!

Před ukončením pronájmu je nájemník povinen vyčkat na příjezd majitele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo pronajímatele  domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození či zničení jeho majetku. Pokud byl shledán objekt v pořádku, vratná kauce se vrací. Doplácí se jen spotřeba energie. Objednatel pronájmu odesláním Předběžné rezervace pronájmu stvrzuje, že s podmínkami  Ubytovacího řádu a Všeobecnými a provozními podmínkami souhlasí a zavazuje se je respektovat